ALL Cloud

ALL Cloud

By The Office of the Administrative Courts of Thailand

  • Category: Education
  • Release Date: 2022-09-21
  • Current Version: 1.0.0
  • Adult Rating: 12+
  • File Size: 28.73 MB
  • Developer: The Office of the Administrative Courts of Thailand
  • Compatibility: Requires iOS 13.0 or later.

Description

ปัจจุบันสำนักงานศาลปกครอง ได้พัฒนาระบบการให้ความรู้ในการคดีศาลปกครอง โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดสด องค์ความรู้ และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ไว้บริการผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

Screenshots

keyboard_arrow_up